ООУ "Димитар Миладинов"

Општина Центар Скопје

ОЦЕНУВАЊЕ

Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.

Оценување на учењето и постигнувањата на учениците по предметите физика и хемија се применува според стандардите во наставните програми по овие предмети во предметна настава изготвени од БРО. Тие произлегуваат од претпоставените цели и конкретните цели на наставните програми дефинирани во компоненти на изучување на овие науки. Тие претставуваат основа на која се темелат целите и содржините на наставните програми, а нивната примена претставува почитување, придржување и примена на принципите на поучување, примена на актуелните методолошки и методски решенија и упатства кои се научно издржани и проверени во изучувањето на овие науки.

1. Стандардите претставуваат прифатени описи на нивоата на квалитет и квантитет на знаењата што се очекува учениците да ги постигнат на крајот на определен период (наставна година; наставен циклус) на образованието.

2. Стандардите претставуваат конкретизирање и диференцирање на постигнувањата на учениците по нивоа. Тоа овозможува објективно и валидно гледање на нивните постигнувања и го олеснува нивното мерење, вреднување и оценување.

3. Нивоа на знаења и способности:
I ниво – помнење
II ниво – разбирање
III применување
IV анализа, синтеза, вреднување

Формативно оценување во текот на наставата.
1. Во формативното оценување ги користиме следните
методи (техники):
– разговори наставник / ученик
– презентации
– повратна информација (усна или писмена);
– набљудување и следење на активностите на ученикот за време на часовите ;
– домашни задачи;
– експерименти;
– портфолио. . . .

2. Инструменти за следење и проверување на постигнувањата на учениците:
вежби, чек листа; холистичка листа; аналитичка листа; анкета за самооценување.

Сумативно оценување на тримесечие, прво полугодие и на крајот од учебната година.

1. Критериуми за оценување на постигнувањата на учениците изготвени од БРО:
– За оценка доволен два – над 50% до 70% на I и II ниво и до 10% од III ниво на знаења и способности, односно од 26% до 39% од наставната програма.
-За оценка добар три 3 – над 70% до 90% на Iи II ниво и над 10% до 50% на III ниво и до 10% на IV на ниво на знаење и способности, односно од 39% до 63 % од наставната програма.
-За оценка многу добар 4 – над 70% до 90% на I и II ниво и над 50% do75% на III ниво и над 10% до 40% на IV ниво на знаење и способности, односно од 63% до 76 % од наставната програма.
-За оценка одличен 5 – над 90% на I и II ниво и над 70% на III ниво и над 40% на IV ниво на знаење и способности, односно над 76 % од наставната програма.
НИВОА НА ЗНАЕЊА
3. Видови знаења:
• декларативно знаење ( знаење на информации): основни поими, факти: искази со примери/предвидување; оргинални заклучоци.
• Процедурално знаење (ментални процедури): правила, процедури, одлуки, решавање проблем, истражување.

4. Во сумативното оценување ги користиме следните методи и техники:
• есејски прашања,
• усни одговори на поставени прашања,
• усни презентации,
• тестови (најчесто тематски),
• демонстрации.

5. За изведување на сумативната оценка за една тема треба:
– примена на методите на оценување,
– утврдување на поени за секој метод,
– интерпретација на поените,
– формирање на оценка,
– известување за оценката.

6. За потребите на сумативното оценување треба да се подготви табела на спецификација со:

– застапеноста на нивоа на знаења (типови задачи, вид на знаење) во конкретната тема;
– методите за утврдување, мерење на применетите нивоа на знаења.
СПЕЦИФИКАЦИЈА
7. Изведување на сумативна оценка од оценките за повеќе независни теми.
Пред да се пресметува просекот, треба да се пондерираат оценките според важноста / застапеноста на конкретните теми.
СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
8. Описното оценување е аналитичко оценување на постигнувањата на учениците: расчленување на делови, утврдување на еден или повеќе показатели кои ги поврзуваме со вредносни критериуми.
1. Описно и бројчано оценување на постигнувањата на учениците во осмо одделение преку:
– дијагностичко проверување и оценување (во почетокот од учебната година) со примена на диагностички тестови, усни прашања, решавање на задачи.
– формативно оценување во текот на наставата за формирање на повратна информација за постигнувања на учениците.
– микросумативно оценувања на крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното оценување од чиишто резултати се оформуваат тримесечните вреднувања за постигнувањата на учениците.
– сумативно бројчано оценување е глобано оценување на постигнувањата на учениците на крајот од прво полугодие и на крајот од учебната година.

No Comments »

Нумерички задачи на тема Електрицитет

1. Низ напречен пресек на даден проводник за 1s протекува количество електричество од 2С. Колкава е  јачината на струјата во проводникот?

2.  Амперметар врзан во електричен струен круг покажува струја од 2А. За колку време изразено во секунди во кругот ќе потече количество електричество од 300С?

3.  Потенцијалот во една точка од полето е -150V, а во друга +350V. Колкава е потенцијалната разлика меѓу  тие точки?

4.  При пренесување на количество електричество од 1С меѓу две точки во полето била извршена работа од 25Ј. Најди ја потенцијалната разлика меѓу тие точки?

5.  За пренесување на количество електричество во електрично поле е извршена работа од 28Ј. Колкава е големината на тоа количество електричество, ако неговото пренесување е вршено при напон од 700V?

6.  Низ влакното на светилката протекува струја со јачина 280mА. Колкаво количество електричество во кулони протекува низ светилката?

7.  Колкав отпор дава проводник низ кој при напон од 220 V тече струја со јачина од 5,5 А?

8.  Колкав е електричниот отпор на бакарен проводник со напречен пресек 1 mm2 и должина 1 km?

9. Заедничкиот отпор на 4 еднакви паралелно врзани светилки изнесува 76 Ω . Колкав отпор има секоја светилка посебно, а колкав е заедничкиот отпор кога се врзани сериски? Пресметај го отпорот на алуминиумски проводник со должина 50m и напречен пресек 2,5mm². Специфичниот отпор на
алуминиумот е 2,9 · 10 ‾ 8 Ωm.

10. Бакарен проводник со должина 250m има отпор 10Ω. Определи го напречниот пресек на проводникот? Специфичен отпор на бакарот е 1,7 · 10¯8 Ωm.

11. Проводник со должина 5km има отпор 48Ω и напречен пресек 50mm². Пресметај го специфичниот отпор на овој проводник.

12. Метален проводник со должина 2,5m има отпор 1,25Ω. Колку метри од овој проводник се потребни за да се направи намотка од 44Ω?

13. Eлектричен мотор е врзан на напон од 250V. Отпорот на неговите намотки е 12,5Ω. Определи ја јачината на струјата во намотките на електромоторот во ампери.

14. Колкав напон во волти треба да се донесе на отпорник чиј отпор е 1,5kΩ за да биде јачината на струјата  во него 20mА?

15. Електромотор работи на напон од 220V и користи струја од 500mА. Одреди го отпорот на
електромоторот во оми.

16. Три потрошувачи чии отпори се: R1 = 6Ω, R2 = 12Ω, R3  = 8Ω врзани се сериски. Најди го заедничкиот отпор на овие потрошувачи.

17. Три потрошувачи чии отпори се: R1 = 6Ω, R2 = 12Ω, R3  = 3Ω врзани се паралелно.Најди го заедничкиот отпор на овие потрошувачи.

18. Два паралелно врзани потрошувачи имаат отпори 36Ω и 24Ω. Најди го заедничкиот отпор на
потрошувачите и јачините на струите што тече по нив, акојачината на струјата во неразгранетиот дел изнесува 6,25А.

19. Скалата на амперметарот е 6А, а неговиот отпор 0,02Ω. Дали може директно да се вклучи на извор на струја со напон од 12V Пресметај го отпорот на алуминиумска жица, долга 4m, со напречен пресек 64mm². (ρ = 0,032Ωmm²/m)

20. Заедничкиот отпор на четири еднакви, паралелно врзани светилки изнесува 76Ω. Колкав отпор има  секоја од нив пооделно?

20. Пресметај го заедничкиот отпор на три отпорници од по 6Ω, ако тие се врзани: а) сериски,
б) паралелно.

21. Колкаво количество електричество треба да се донесе на изолиран проводник со капацитет од 600µF, за потенцијалот да му се зголеми за 40 V? Колкаво количество електричество треба да се донесе на изолиран проводник со капацитет 3μF, за да се наелектризира до потенцијал од 2500V?

22. На кондензатор со капацитет 500μF е донесено количество електричество од 0,01mС. Определи го напонот на кондензаторот.

23. Имате кондензатор на кој е напишано “6μF, 2000V”. Врз основа на овие податоци најди колкаво
електричество може да му се донесе на кондензаторот.

24. Два сериски врзани кондензатори со капацитети С1 = 2μF и С2 = 4μF имаат еквивалентен капацитет од _____ μF. Колкав би бил еквивалентниот капацитет на тие кондензатори ако се врзани паралелно?

25. Кондензатори со капацитети С1 = 10μF, С2 = 15μF и С3 = 30μF поврзани се како на сликата (сериски): Колкав е капацитетот на батеријата од кондензаторите?

25. За колку ќе се намали напонот на кондензатор чиј капацитет е 4μF, ако количеството електричество му се намали за 20μС?

26. Колкава е моќноста на машината за перење алишта, ако за време од 2,5 h изврши работа од 3600 kJ?

27. Електрична греалка со моќност P = 1,5 kW e вклучена 2 h . Колкаво количество електрична енергија истрошила таа?

28. При последното читање на струјомерот инкасаторот регистрирал состојба на броилоро 5420 kWh. Сегашна состојба на струјомерот е 5600 kWh. Колку енергија е потошена и колку пари ќе наплати инкасаторот ако 1 kWh чини 6 денари?

29. Колкава е моќноста на електричната греалка низ која при напон од 220 V протекува количество
електричество од 10 С во секунда?

30. Грејачот на електрично бојлерче има моќност 2000W. Ако бојлерчето работи секој ден по 3 часа, колкава енергија ќе потроши за 10 дена?

31. Во електричен струен круг со отпор од 15Ω треба да се создаде струја со јачина 3А. Колкав најмал напон треба да се донесе во кругот за да биде исполнет условот?

32. Отпорници R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 16Ω врзани се меѓу себе како на шемата. Колкави им се јачините на струите I1, I2, I3, ако напонот меѓу точките А и Б е 220V? Колкав напон во волти треба да се донесе на отпорник чиј отпор е 1,5kΩ за да биде јачината на струјата во него 20mA?

33. Електричен отпор на еден отпорник R1 = 3Ω, а на вториот  R2 = 6Ω. Пресметај го вкупниот отпор на отпорниците кога тие се врзани : а) сериски,    б) паралелно.

34. Две електрични светилки со отпори 200Ω и 400Ω врзани се сериски во ел. струен круг со напон од 210V. Oпредели ја јачината на струјата во светилките.

35. Колкава топлина издвојува електрична греалка со моќност од 3kW, за време од 3 h?

36. Моќноста на еден телевизор е 120 W. Кој осигурувач е погоден да се употреби ако располагаш со осигурувачи од 1А, 2А и 5А?

37. Колкава работа била извршена за пренесување на количество електричество од 5С од точката на потенцијал од 120V до точка на потенцијал од 220V?

38. Електричен греач со отпор од 55Ω е приклучен на напон од 220V. Колкава е јачината на струјата што тече низ грејачот?

39. Една светилка е приклучена на напон од 220V, а јачината на струјата што протекува низ неа е од 0,5А. Колку изнесува отпорот на влакното од светилката?

40. Колкав е напонот на краевите на отпорникот со отпор од 1500Ω, ако јачината на струјата што протекува низ него е 50mA?

41. Колкава моќност има електричен уред низ кој при напон од 220V тече струја со јачина 12А?

42. Колкава јачина има електричната струја што поминува низ електричен уред со моќност од 1500W приклучено на напон од 220V?

43. Koлкава е моќноста на електрична греалка низ која при напон од 220V протекува количество
електричество од 10С во секунда?

44. Електричен бојлер вклучен на напон од 220V издвојува 2600kJ енергија при јачина на струјата од 4А. Колку време бил вклучен бојлерот?

45. Колку ќе платиш за потрошената електрична енергија месечно ако секој ден вклучуваш 3 светилки од  пo 60W по 4 часа, шпорет со моќност 2kW – 2 часа и радио со моќност 40W – 3 часа. Ако цена на еден  kWh енергија изнесува 20 денари?

46. Кон делот од кругот кој е составен од два паралелно врзани потрошувачи чии отпори се R1 = 12Ω  и  R2 = 15Ω донесен е напон од 36V. Најди го заедничкиот отпор на разгранетиот дел од кругот и јачината на струјата во неразгранетиот дел од кругот.

No Comments »

Нумерички задачи на тема Движење и сили

1.   Автомобилист и велосипедист се движат еден кон друг со брзина 20 m/s и 5 m/s. Растојанието меѓу нив е 250 m. Колкаво ќе биде растојанието помеѓу нив после 5 s?

2.   Тело коешто се движи рамномерно забрзано  без почетна брзина, на крајот од десеттата секунда  има брзина 15 m/s . Колкава е брзината на крајот на петтата секунда ако телото  се движи со постојано забрзување?

3.   Најди ја брзината на автомобилот пред  да кочи, ако застане по 10 s од почетокот на кочењето, а забрзувањето (односно успорувањето) му е 2,5 m/s2. Пресметај го патот којшто автомобилот го поминал до застанувањето.

4. Првата половина од патот еден велосипедист ја минува со брзина V1= 20km/h. Три четвртини од останатиот пат го минува со брзина V2=15km/h, а остатокот со брзина V3=10km/h. Колкава е средната брзина со која велосипедистот го поминал целиот пат?

5. Атлетичар на тренинг трчал кон врвот на ридот со брзина 12km/h, а надолу по истата патека со брзина 16km/h. Колкава е средната брзина со која атлетичарот ја претрчал целата патека?

6. Патнички и брз воз се движат по паралелни пруги во иста насока. Патничкиот воз долг 200m се движи со брзина 54km/h , а брзиот со должина 150 m , се движи со брзина 20 m/s . За колку време брзиот воз ќе го претекне патничкиот?

7. Растојанието меѓу две тела кои се движат рамномерно по ист правец спротивни насоки се намалува за 16m за време од 10ѕ, а ако се движат во иста насока со исти брзини како и во претходниот случај, растојанието им се зголемува за 6m. Со колкави брзини се движат телата?

8.   Определи ја длабочината на бунарот ако камен падне на површината на водата 3 секунди откако е пуштен во бунарот. (g=10m/s2)

9.   Тело се пушта слободно да паѓа од висина h = 50 m. Пресметај:  а) После колку време телото ќе падне на земјата? б) Колкава е брзината во моментот кога ќе падне на земјата?  в) Колкав пат телото ќе помине за временски интервал Δt = 1s, непосредно пред да падне на земјата?  (g = 10 m/s2)

10. Патнички воз долг 100m и товарен воз долг 200m , кои се на растојание 2km еден од друг, се движат рамномерно праволиниски по паралелни пруги. Кога се движат во иста насока , патничкиот воз го претекнува товарниот за 460ѕ, а кога се движат во спротивна насока со исти брзини се разминуваат за 92 ѕ . Со колкави средни брзини се движат возовите?

11. Еден патник тргнал од своето село кон железничката станица . По еден час одење тој поминал 3km и заклучил дека ќе задоцни за возот 40 минути ако продолжи да се движи со истата брзина. Затоа другиот дел од патот го минал со брзина 4km/h и така стасал 45 минути пред поаѓањето на возот. Колку е оддалечено селото од железничката станица?

12.   Движејќи се со константна брзина v = 72 km/h, воз долг 200 m наидува на мост долг 700 m. Колку време возот ќе минува преку мостот?

13.   Велосипедист  за 2 min изминал пат од 240 m, во наредните  3 min изминал пат од  600 m, а во наредните 4 min, се движел со брзина од 10 m/s. Колкава е средната брзина на целиот пат?

No Comments »

ЕКСПЕРИМЕНТ – Густина на водата

Потребно:

– Два исти стаклени сада со широк отвор (чаши или тегли),

– Ладна вода,

– Жешка вода,

– Боја за колачи или мастило,

– Парчe хартија или картон,

– Подлабок сад над кој ќе го изведете експериментот.

Изведување на експериментот:

  1. Налеј во една чаша до врвот студена вода, а во другата жешка вода.
  2. Во студената вода капни неколку капки сина боја за колачи или мастило, а во жешката вода црвена боја за колачи или црвено мастило.
  3. Со парче хартија или картон затвори ја жешката вода и превртена постави ја на чаша со студената вода.
  4. Пополека извлечи го картонот – хартијата и набљудувај што ќе се случи.
  5. Експериментот повтори го со затворање на чашата со студената вода, преврти ја и постави ја на чаша со жешката вода.
  6. Пополека извлечи го картонот – хартијата и набљудувај што ќе се случи.

Што забележуваш?

Како ќе ги објасниш однесувањата на жешката и на студената вода.

Студена + загреана вода

Студена +загреана вода

DSCN3396

Загреана + студена вода

 

 

 

No Comments »

Големи волшебства од мали волшебници

ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА

Големи волшебства од мали волшебници

Претставата се одвива во кабинетот по физика во ОУ “Димитар Миладинов”.
Во училницата учениците секојдневно појадуваат. Честопати со појадокот ги довршуваат домашните задачи. За денес требало да ја прочитаат народната песна:

“Краљ Шишман, краљ Латин и овчар табарина”
Еден ученик чита на глас, а другите слушаат.

Пак ми вељит краља Латина:
“Кој ќе можит три злати јаболка
Да познаит кое од која година је”
Тога сватој се зачудили,
Свите сватој вземи попаднале.
Тога велит млада овчарина:
“Донесете три злати јаболка”
Донесоа маштрапа со вода.
Ми ги фрли јаболко во вода,
Прв јаболко остана над вода,
“Ова велит, оломланско беше”,
А второто во среде маштрапа
“Ова велит, је ланско јаболко”.,
А треќето на газер паднало,
“Ова, велит, ми е годинешно”.,
Ученик 1: На овој овчар добро му одела физиката. Песната ни раскажува за пливање на телата, поточно за Архимедовиот закон.
Ученик 2: Токму така, она јаболко што плива е исушено, од него испарила водата и сега неговата густина е помала од густината на водата, поточно неговата тежина е помала од силата на потисокот.
ученик 3: Она јаболко кое е среде маштрапа, всушност лебди, густината на јаболкото и на водата е исто, односно тежината на тоа јаболко и силата на потисокот се со иста големина.
Ученик 4: Јаболкото што падна на газер, има поголема тежина од силата на потисокот за тоа и потонало.
Ученик 5: Колку интересно. Ем се најадовме, ем го довршивме домашното по македонски јазик, ем повторивме физика — пливање на телата.
Ученик 6: Мене ќе ми дадете едно јаболко, не ми е важно од која година е. Сакам да ви создадам еден проблем, а вие решете го.
(ученикот го засекува јаболкото и го остава ножот во засеченото јаболко, зема една дрвена прачка и поставува прашање)
Како ќе го пресечете оваа јаболко без да го потпрете на некое тело?
На располагање, за помош, ја имате само оваа дрвена прачка.
( учениците даваат одговори на поставеното прашање, а ученикот што го постави прашањето негира)
Ученик 7: Се предаваме. Ти постави проблем. Ти реши го.
(Ученикот 6 — ја зема прачката, удира по ножот, а јаболкото само се пресекува)
Ученик 6: Ми текнаа, ова е одличен пример за акција и реакција. Силата што ја соопштувааш на ножот е акција, а јаболкото возвраќа со реакција.
Ученик 8: Кога сме кај чичко Њутн и јас знам една финта. Додајте ми едно варено и едно неварено јајце.
(му подаваат)
Сега ќе ги завртам, а вие набљудувајте што ќе се случи и обидете се да погодите кое од јајцата е варено а кое не.
( ги завртува јајцата)
ученик 9: Мислам дека знам, тоа што потешко го сопираш е невареното јајце. Кога ке ги придвижиш, ротираш, па сопреш, тие сакаат да си ја запазат состојбата на движење, ти го сопираш јајцето, односно неговата лушпа, но течната внатрешност продолжува да се движи — закон за инерција.
Ученик 10: Чудна овошка е тоа јаболко, а знаете ли дека од неа можете да направите оцет — јаболкова киселина која е здрава и треба да се става во секоја салата.
Ученик 11: И со јаболкова киселина правевме експерименти, се сеќавате ли на ракавицата што поздравува.
Ученик 12: Да, да стававме во тегла сода бикарбона и оцетна киселина, затворавме со гумена ракавица и таа се креваше оти се полнеше со јаглерод диоксид, ама тоа беше по хемија.
Ученик 13: Има тука и физика, ако ги анализираш притисоците, притисокот на гасот затворен во ракавицата е многу поголем од атмосферскиот.
Учник 14: Те молам, не го испивај целосно сокчето од конзервата, да ти покажам уште еден штос.
(Ученикот го пие сокчето и остава 2 — 3 голтки, ученичк 14 ја зема конзервата и ја застојува на работ, без да се преврти)
ученикот: Што и направи, како е оваа можно?
Учник 14: Си заборавил кога учевме за тежиште на телата, рековме дека телото нема да се преврти се додека тежишната линија минува низ потпирката. Сега тежиштето е во сокчето што не си го допил, а тежишната линија минува низ работ од конзервата — потпирката.
Ученик: Браво, многу интересно, не ми текна.
Ученик 14: Еј другарчиња, се занесовме, ајде да побрзаме, ќе задоцниме на час.
Ученик 15: Каде да брзаме, сега имаме физика, наставничката ќе дојде тука.
Учениците седнуваат на своите места и подготвено ја чекаат наставничката.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:
– Прилози кон методиката на наставата по физика во средно образование – Стојан Манолев и Ѓорѓи Димитров,
– Учебник по физика за седмо одделение за осум годишно образование – Симеон Гешовски и Фердинанд Нонкуловски

No Comments »

Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика

Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика

Демонстрациите по физика имаат големо воспитно – образовно значење и тие се едни од најзнзчајните средства и методи за испитување на природата.
Секогаш можат да се најдат постапки и срдства кои може да послужат како повод за изведувње на демонстрации во наставата. Врз основа на демонстрациите учениците добиваат потврда или негација на своите мислења, сознанија и доживувања.
При самостојно изведувње на демонстрациите учениците стекнуваат навики за самостојна работа, одговорност во работата, соработка со другите и др.
Успешно изведена демонстрација кај ученикот создава самодоверба и сигурност во себе, а неуспехот го тера и натаму да врши испитувања се додека не дојде до вистинско решение на поставената задача.
Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека не е доволно само набљудување и мерење туку треба да се донесат и одредени заклучоци и решенија.
Начинот и методот кои ќе се користат при изведувањето на заклучоците ќе зависат од содржината и условите на проблемот што се решава. Ако при неговото решавање се тргнува од општите принципи и закони и со нивна помош се објаснуваат поединечните слчаи се користи дедуктивен метод, додека кога врз база на набљудување и испитвање на посебни поединечни слчаи од демнстрирањето се изведува анализа и општи заклчоци се применува индуктивен метод.
Како во наставата така и во наката овие два методи (дедуктивен и индуктивен) најчесто се испреплетуваат, бидејќи тие се само дел од единствениот процес на научни истражуања.
Дедуктивниот метод може да се примени и во случај кога учениците до заклучок доаѓаат и без демонстација само со размислување. На пример, врз база на познат закон можат да дојдат до констатација дали нивното мислење може да се потврди со тој закон. Тоа важи за учениците кои веќе имаат стекнато доволно искуство врз основа на кое донесуваат одредени заклучоци.
Неопходно е подолго време да се задржуваме на елементите кои меѓусебно треба да се поврзат, а сознанијата стекнати со набљудувањето и мерењата во демонстрацијата да се искажуваат со дефиниции.
Посебно се значајни истражувањата и лабораториските вежби во кои се користат здобиените знаења, се опишуваат и толкуваат појавите, се носат заклучоци, се средуваат добиените резултати, се претставуваат графички и се презентираат.
По поставените цели следуваат и задачи на наставните часови кои исто така воглавном се заеднички за голем број часови. Главната задача на наставните часови по физика е да се постигнат (остварат) поставените цели и ако сме го постигнале тоа, часот можеме да го сметаме за успешен.

No Comments »

Skip to toolbar